top of page

 Algemene voorwaarden A7Campers.nl

Artikel 1 – Aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht en blijft gedurende twee weken geldig, mits het voertuig onverkocht is gebleven.

 

Artikel 2 – Overeenkomst

De overeenkomst wordt altijd schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 3 – Inhoud Overeenkomst

In de overeenkomst worden in ieder geval opgenomen: de omschrijving van het voertuig en het eventueel in te kopen voertuig, beiden met eventuele toebehoren, de prijs van het voertuig, de prijs van het eventueel in te kopen, de leveringsdatum, afspraken over eventuele garantie, de wijze van betaling.

 

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijgingen

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden altijd doorberekend.

                                                                                                      

Artikel 5 - Overschrijding van de leveringstermijn                     

Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst per brief te ontbinden, zonder recht te hebben op schadevergoeding.

 

Artikel 6 - Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen 2 dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden.

Bij annulering na 2 dagen, maar voor aflevering, dient de koper de geleden schade aan de verkoper te vergoeden.

De schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Het geleverde voertuig blijft eigendom van de verkoper zolang de koper het verschuldigde bedrag nog niet volledig heeft voldaan.

 

Artikel 8 - Verkoop met inkoop

1. Bij inruil van een voertuig wordt de verkoper pas eigenaar zodra de feitelijke levering heeft plaats gevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico. 2. Indien een voertuig wordt ingekocht zonder dat er een grondige inspectie heeft plaats kunnen vinden, komt de inkoopovereenkomst tot stand op basis van de door de eigenaar opgegeven informatie. Indien bij de feitelijke aflevering van het voertuig, gebreken worden vastgesteld die niet schriftelijk zijn vastgelegd, dan kunnen de kosten tot herstel van deze gebreken in rekening worden gebracht.

 

Artikel 12 - Betaling

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, geldt altijd betaling voor aflevering.

De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zijn de eventuele rentekosten en incassokosten voor rekening van de consument.

Vervangen materialen of zaken worden ons eigendom, tenzij uitdrukkelijk door de opdrachtgever is aangegeven deze materialen te willen behouden.

bottom of page